Przedszkole Publiczne nr 15 w Wodzisławiu Śląskim

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Publiczne Przedszkole nr 15

 

 

 

Strategia realizowana

 

w Przedszkolu Publicznym nr 15

w Wodzisławiu Śląskim


 


 


 


 

Obszary strategiczne obejmują:


 


 

1. Działania służą wyrównywaniu szans oraz rozwojowi talentów i uzdolnień uczniów.


 

2.Rozwijanie postaw prospołecznych, wspiera kreatywność i radzenia sobie dzieci w zmieniającym

świecie.

3.Rozwijanie obszarów edukacji kulturalno-sportowym i społeczno-gospodarczym.


 

4.Efektywne zarządzanie oświatą w tym zasobami ludzkimi, materialnymi i środkami finansowymi.

 

5. Promowanie edukacji przedszkola w mieście.


 

 

1.Działania służą wyrównywaniu szans oraz rozwojowi talentów i uzdolnień uczniów.


 

Zapewnienie równych szans i warunków dostępności do wszystkich szkół i przedszkoli.

Kierunki działań

Zadania do realizacji

 

 

 

Upowszechnienie informacji o placówkach.

 

 

 

 

- prowadzenie strony internetowej

- podawanie informacj przez facebook

i „Gazetę wodzisławską”

- ogłoszenia , ulotki , prospekty

 

 

 

 

Organizowanie:

- zebrań z rodzicami ogólnych z pedagogami , specjalistami tj.logopeda , rehabilant itp

- spotkań cyklicznych z nauczycielami

- spotkań w grupach i indywidualne z dyrektorem placówki

 

 

 

Usprawnienie systemu przepływu informacji dotyczącej realizacji obowiązku przedszkolnego i szkolnego .

 

 

 

 

 

 

 

Systematyczne działania zmierzające do podnoszenia jakości, różnorodności i indywidualizacji dzieci

Kierunki działań

Zadania do realizacji

 

Wspieranie przedszkola w opracowywaniu autorskich programów uwzględniających nowe trendy, potrzeby, wyzwania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy, projekty edukacyjne - opracowanie i realizacja wg potrzeb :

-patriotycznego – regionalizm Mała Ojczyzna

- kreatywności Jestem twórca

- zainteresowań : Mali kucharze, Mały artysta , twórcze Maluchy

- logopedyczny

-terapeutyczny ,zab korekcyjno- rehabilitacyjne Wesoły Roztropek – rozumne , swobodne dziecko ,Gimnastyka dobra sprawa dla wszystkich zabawa ,

 

 

 

Projekty np.: pobudzający myslenie matematyczno- logiczne -Madra głowa

 

 

Cykliczne uczestnictwo w zajęć prowadzonych pod kątem kreatywności,

-uczestnictwo w szkoleniach , występy dzieci z kreatywności na terenie miasta

-włączanie w prace nad procesem kreatywnego myslenia i działania innych nauczycieli z placówki

Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć matematyczno-przyrodniczych, językowych.

 

 

 

Realizowanie zajęć z kreatywności, innowacyjności

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

Kierunki działań

Zadania do realizacji

 

Identyfikacja potrzeb i wsparcie projektów dostosowania szkół i przedszkoli do uczniów o specjalnych potrzebach.

 

 

 

 

 

 

- prowadzenie obserwacji

- praca indywidualna z dzieckiem realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poszerzenie bazy pomocy do pracy z dziecmi wg ich potrzeb

 

 

 

 

Udział w warsztatach i szkoleniach

 

 

 

 

 

 

- systematyczne współdziałanie z PPP

- pozyskiwanie informacji o formach

Pomocy

- Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia „Dziupla „

 

 

 

 

 

- zajęcia z logopedą

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

 

 

 

Udoskonalenie systemu współpracy placówek z kolejnych etapów edukacyjnych w pracy z uczniem specjalnej troski oraz współpracy z PPP w obszarze diagnozy i wczesnej interwencji psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

 

 

 

Indywidualizacja pracy z uczniem niepełnosprawnym poprzez zajęcia specjalistyczne.

 

 

 

 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem.

Kierunki działań

Zadania do realizacji

 

 

Rozwój współpracy z instytucjami i osobami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

 

 

 

 

Kontakty z przedstawicielami MOPS, PCPR

 

 

 

 

Cykliczny udział w projektach

realizowanych przez MEN,

SANEPID

 

Projekt zagospodarowania Zieleni w naszym przedszkolu

 

 

 

Realizacja zajęć psychologicznych, pedagogicznych w ramach projektów zewnętrznych.

 

 

 

 

Stworzenie lepszych warunków rozwoju uczniów zdolnych.

Kierunki działań

Zadania do realizacji

 

 

Wspieranie rozwoju i realizacji zajęć indywidualnego programu i toku nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

 

 

 

 

 

Realizacja programy „Mały

artysta”,Mali kucharze „Twórcze

Maluchy „

tworzenie projektów edukacyjnych dla zdolnych i utalentowanych wychowanków

 

 

Udział w różnorodnych

konkursach plastycznych z terenu miasta , regionalne ,ogólnopolskie

- Festiwal Kultury Przedszkolene

- konkurs plastyczny „Mój wspaniały DOM „„

 

 

Prezentacje umiejetnosci osiagniec dzieci na festynie przedszkolny

- wewnętrznych konkurs tj. recytatorski, sportowy …

 

 

- szkolenie z kreatywności

- Rada Pedagogiczna z trenerem

kreatywności

 

 

Organizacja konkursów i przeglądów dających uczniom możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami i talentami.

 

 

 

 

 

Organizacja uroczystości promujących uczniów

osiągających sukcesy.

 

 

 

Poprawa jakości kadry pedagogicznej poprzez doskonalenie w zakresie kreatywności.

 

 

 

2. Rozwój postaw prospołecznych, wspiera kreatywność i ułatwia radzenie sobie w zmieniającym świecie.

 

Rozwój kompetencji i postaw obywatelskich dzieci i młodzieży.

Kierunki działań

Zadania do realizacji

 

 

Rozwój współpracy z różnymi partnerami, w tym organizacjami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w spotkania cyklicznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej

- współpraca z Publicznym Przedszkolem nr 16, WCK- Centrum

- muzeum w Wodzisławiu Śląskim

- Stowarzyszeniem „Razem w

rodzicielstwie”- BOSKO

 

 

Współpraca z muzeum- zajecia tematyczne

Realizowanie tematyki związanej

ze Śląskiem, uroczystości z okazji dnia Górnika, Godki Ślaskie itp.

-organizowanie konkursu plastyczny/ fotograficzny Dzień na ślasku w oczach dziecka

 

 

 

Wspieranie projektów i akcji związanych z pogłębianiem wiedzy o Wodzisławiu Śląskim i Śląsku.

 

 

 

 

 

Rozwój postaw asertywnych i zachowań prozdrowotnych.

Kierunki działań

Zadania do realizacji

 

Wspieranie i tworzenie programów i projektów rozwoju kompetencji społecznych i prozdrowotnych w tym szczególnie realizowanych we współpracy z organizacjami i instytucjami.

 

 

 

 

 

 

 

Udział w projekci promującym

zdrowe odżywianie „Pora na

pomidora”

- udział w projekcie „Czyste

powietrze wokół nas”

-udziałw projekcie „.Czyste ręce

Zdrowe żywienie „

 

 

- udział dzieci w zajęciach

sportowych prowadzonych na

terenie przedszkola przez

zaproszonych gości,

- wspólna zabawa z dziecmi szkolnymi Rdzinny Park Rozrywki

 

 

 

Uczestnictwo i organizowanie gier i zabaw, rozgrywkek sportowych – rywalizacja grupowa , z innymi placówkami

- małe boisko w przedszkolu

 

 

 

 

- przekazywanie ulotek i

zaproszeń w ramach

współpracy

 

 

Współpraca ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego i klas sportowych w szkołach, rozwój sportu w mieście.

 

 

 

 

 

 

Rozwinięcie współpracy z MOSiR-em i klubami sportowymi w celu poszerzenia oferty tych instytucji adresowanej do dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

Stwarzanie możliwości korzystanie z oferty sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Rozwijanie obszarów edukacyji kulturalno-sportowym i społeczno-gospodarczym.

 

 

Rozwój współpracy placówek oświatowych z rodzicami.

Kierunki działań

Zadania do realizacji

 

 

Stworzenie forum dialogu społecznego z rodzicami.

 

 

 

 

Spotkania z rodzicami

warsztaty dla rodziców np.

plastyczne, kuchenne

organizowanie festynu rodzinnego, uroczystości rodzinnych

 

 

 

 

Zbieranie informacji o działalności

zawodowej rodziców, ich pasjach,

zainteresowaniach

 

- dzielenie się przez rodziców

wiedzą i doświadczeniem

 

 

 

 

Intensyfikacja współpracy placówek z rodzicami w zakresie wykorzystywania ich wiedzy i doświadczenia w procesach edukacyjnych i wychowawczych.

 

 

 

 

Współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi.

Kierunki działań

Zadania do realizacji

 

 

Rozwój współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi różnego typu, wspieranie organizacyjne i finansowe programów i projektów realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

 

 

Realizacja akcji , Projektów z instytucjami :

Spółdzielnia Mieszkaniowa

ROW

- Rada Dzielnicy

- Przedsiębiorstwo „Eko- profil”

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie współpracy szkół z instytucjami kultury.

Kierunki działań

Zadania do realizacji

 

Rozwój współpracy z instytucjami kultury, pozyskanie wspieranie organizacyjne i finansowe programów i projektów realizowanych wspólnie.

 

 

 

 

Spotkania cykliczne ,realizacja projektów w placówkach tj. :

- MiejskA Biblioteka Publiczna

- WCK- Centrum

- muzeum w Wodzisławiu Sl

- MOPS

 

 

-Udział dzieci w projekcie

filmowym „Nowe Horyzonty”

- udział dzieciw teatrzykach na

terenie przedszkola i poza nim

- spotkania z artystami i

Twórcami

 

 

 

Rozwój aktywności uczniów w sferze kultury

 

 

 

 

 

5. Promowanie edukacji w mieście.

Poprawa efektywności marketingu w szkołach i placówkach.

Kierunki działań

Zadania do realizacji

 

Opracowanie środków identyfikacji szkoły/placówki (logo, wizytówki, papier

firmowy, banery, gadżety reklamowe, flagi).

 

 

 

Zaprojektowanie i wykonanie logo , wizytówek flagi banneru reklamowego

 

 

- SP nr 10- wspólne akcje

osiedlowe – zajecia zabawy edukacyjne ,

 

Organizowanie :

- uroczystości przedszkolne

- karnawałowy bal

przebierańców/dzieci i rodzice/

- spotkania opłatkowe z rodzicami

- festyn rodzinny

-piknik

wycieczki z dziecmi

 

Stały kontakt z klientami szkoły, uwzględnianie wskazówek i sugestii dotyczących pracy szkoły/placówki.

 

 

 

 

Kultywowanie tradycji szkolnych.

 

 

Wdrożenie systemu informacyjno-komunikacyjnego szkół i placówek oświatowych.

Kierunki działań

Zadania do realizacji

Oficjalna poczta elektroniczna.

 

 

 

 

- kontynuacja ,aktualizacja strony internetowej przedszkola

 

- uruchomienie facebook

 

 

- informacje , wymiana informacji facebook

- współpraca z Gazaeta Wodzisławska

- reklama, osiągnięcia

Akcji społecznych z udziałem Dzieci

 

- spotkanie na rocznicowym festynie 30 lat PP Nr 15

- spotkania z wartościowymi

ludźmi,

- pogłębianie wiedzy o dziecku spotkanie z nauczycielami etapów edukacyjnych , rodzicem pedagogiem ( Stowarzyszenie Bosko )

 

Strony internetowe na bieżąco aktualizowane.

 

Portale społeczne.

 

 

 

Publikacje – prezentacja działań szkoły/placówki na łamach lokalnej prasy i podtrzymywanie dobrych stosunków z mediami działającymi w regionie.

 

 

 

 

Tworzenie społeczności rodziców i absolwentów.

 

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

 

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i różnorodność  rozwiązań  gwarantując  wysoką jakość   pracy przedszkola.

             

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

 

Cele główne wynikające z Planu Pracy przedszkola:

 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych ,dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Realizacja, stosowanie norm i zasad – uwzględnionych w kontraktach zachowania w przedszkolu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez różnorodne formy ruchu.
 • Promowanie znaczenia edukacji  proekologicznej – szerzenie wiedzy  o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta.

 

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

 

Wychowanek opuszczający przedszkole:

 • rozumie zasady wynikające  z Konwencji Praw Dziecka,
 • przestrzega  zasady bezpieczeństwa w codziennym życiu,
 • stosuje  reguły obowiązujące w społeczności przedszkola, kontrakty dziecięce,
 • zna i stosuje  zasady  zdrowego stylu życia  w domu i w przedszkolu,
 • jest  aktywny ruchowo w miarę swoich możliwości,
 • rozumie postawę proekologiczną dla zdrowia swojego i środowisku,
 • uczestniczy w życiu społeczności rodzinnej, przedszkolnej.

 

Działania podnoszące jakość przedszkola:

 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

 

 

Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • oklaski,
 • emblematy,
 • przydział funkcji.

 

Stosowane kary:

 • brak nagrody,
 • upomnienie ustne,
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.),
 • rozmów.

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 15

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

FORMA WSPÓŁPRACY

 

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNY

 

TERMIN

1. Zebrania ogólne

1. Zapoznanie rodziców ze statutem i regulaminem przedszkola.

2. Omówienie organizacji pracy placówki na bieżący rok szkolny, planu pracy i nadzoru pedagogicznego, koncepcji pracy placówki

3. Prawa i obowiązki rodziców

4. Zapoznanie rodziców z ofertą

- firm ubezpieczających dzieci

-zajęcia dodatkowe (język angielski, rytmika, zajęcia taneczne, zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej)

5. Ustalenie imprez, uroczystości dla dzieci i wspólnych z rodzicami

6. Wolne głosy i zapytania rodziców

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedstawiciele firm

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

IX

2. Zebrania grupowe

Zgodnie z planem poszczególnych oddziałów.Każda nauczycielka uwzględnia:

1. Zapoznanie z rozkładem dnia, programem nauczania - podjęcie uchwał.

2. Zaopiniowanie nadzoru pedagogicznego, koncepcji pracy placówki.

3. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców naszej placówki.

4. Złożenie przez rodziców oświadczeń  uwzględnienie zapisu w karcie zapisu dziecka do przedszkola

-udział dzieci 5 letnich w zajęciach religii.

5. Adaptacja dziecka nowego w grupie.

 

Nauczycielki

IX

3. Zajęcia otwarte

1. Umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy.

2. Wspólne wykonanie prac, zabaw  z rodzicami – radość , zadowolenie, ocena wspólnych prac, zabaw.

3. Spotkania przy herbacie i kawie

-dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z przebiegu zabaw.

 

Nauczycielki, Dyrektor

Według planu w oddziałach

4. Rozmowy doraźne , kontakty indywidualne, konsultacje

Rozmowy doraźne  z dyrektorem, nauczycielkami w celu rozwiązywania bieżących problemów, spraw. Proponowane Projekty Edukacyjne realizowane w grupach  na placówce.

 

Nauczycielki, Dyrektor

Na bieżąco

5. Wystawy prac plastyczno-konstrukcyjne

1.Wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z:

-wytworami ich dzieci

-różnorodność techniczno- konstrukcyjna

-umiejętnościami plastycznymi ich dzieci, porównanie swojego dziecka na tle grupy.

 

Nauczycielki

Przez cały rok

6. Gazetka „Informacyjna dla rodziców „

1. Wiadomości i ciekawostki z pracy przedszkola.

2. Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na każdy miesiąc.

3. Teksty piosenek, wierszy.

4. Sprawozdania dyrektora, Rady Rodziców

5. Aktualny jadłospis.

6. Ciekawostki z zajęć dodatkowych.

 

Nauczycielki, Dyrektor

Na bieżąco

7. Uroczystości

1. Zaproszenia gości na Dzień Górnika, Dzień Babci i Dziadka

2. Przygotowania na Mikołaja, Bal Karnawałowy

3. Udział  w uroczystościach rodzinnych z okazji Dnia Matki, Ojca, Dnia Dziecka

4. Udział w uroczystym - ”Pożegnaniu dzieci  5- letnich „

Nauczycielki, Dyrektor

W ciągu roku szkolnego

8. Prace na rzecz przedszkola

1. Pomoc w organizowaniu uroczystości dla dzieci, wycieczki.

2. Przygotowanie strojów dla dzieci na bal, występy.

3. Prace przy organizowaniu Kiermaszu Świątecznego, Festynu Rodzinnego.

4. Pomoc w drobnych pracach remontowych.

 

Nauczycielki, Dyrektor

Na bieżąco

9. Rada Rodziców

1. Zapoznanie z regulaminami tj. bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu, bezpieczny pobyt dzieci w ogrodzie, strategia działań w sytuacjach trudnych, zasady  bezpieczeństwa w pomieszczeniach przedszkola-wywieszone w miejscu dostępnym.

Stosowanie w życiu Praw Dziecka (rozmowy z nauczycielami na zebraniach grupowych i kontaktach indywidualnych z rodzicami)

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych.

3. Udział w planowaniu pracy placówki: zajęcia otwarte dla rodziców, dzień otwarty.

4. Organizowanie wspólne uroczystości

-zakupienie słodyczy , upominków z okazji Gwiazdki

-pakowanie upominków

5. Uczestnictwo w uroczystościach rodzinnych w przedszkolu:

Pasowanie na przedszkolaka- grupa starszaków,

 

Dzień Górnika – spotkanie z ojcami,

Spotkanie opłatkowe,

Jasełka,

Dzień Babci i Dziadka ,

Balik przedszkolny,

Dzień Dziecka , Festyn Rodzinny, Dzień Matki

6. Dofinansowanie uroczystości dla dzieci -dzień Babci i Dziadka, Spotkania Rodzinne, wycieczki, spektakle teatralne

7. Sponsorowanie środki finansowe w celu wzbogacenia bazy przedszkola

8. Współudział w organizowaniu „Pożegnania przedszkola przez dzieci 5- letnie ”

Dyrektor

Na bieżąco

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 15

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

NA ROK SZKOLNY  2015/2016

 

 

FORMA WSPÓŁPRACY

 

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNY

 

TERMIN

I. Współpraca z Poradnia Psychologiczno- pedagogiczną

1. Przebadanie wymowy dzieci.

2. Rozmowa rodziców z poradnią, skierowanych przez nauczyciela.

3. Współpraca w pracach zespołów pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla wychowanków przedszkola.

 

Dyrektor, nauczycielki

X

II.  Współpraca ze Szkołą Podstawową nr   10

1. Udział w uroczystości Pasowania na Przedszkolaka.

2. Zaproszenie na wspólne zajęcia Jasełka, Kiermasz.

3. Spotkanie Marzankowe.

4. Olimpiada sportowa.

5. Odwiedziny w klasie I w szkole.

6. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

 

Dyrektor, nauczycielki grup starszaków

X

 

 

V/VI

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

III. Współpraca z władzami Miasta

1. Udział przedstawicieli w uroczystościach przedszkola

2. Składanie życzeń okolicznościowych.

3. Udział w spotkaniach dyrektorów z władzami Miasta ,Wydziału Edukacji , rozwiązywanie problemów wychowawczo- dydaktycznych.

 

Dyrektor, nauczycielki

 

IV.  Współpraca z Komendą Policji

1. Spotkania instruktażowe. Bezpieczne zachowanie na drodze, Spotkanie z psem policyjnym.

Znajomość telefonu alarmowego.

2. Odwiedziny na komendzie policji - poznajemy pracę policjanta.

 

Dyrektor, nauczycielki

Na bieżąco w razie potrzeb

V. Współpraca ze Strażą Pożarną

1.Alarm ewakuacyjny w przedszkolu.

2.Odwiedziny w straży pożarnej – praca strażaka ,telefon alarmowy, niebezpieczne zabawy.

 

Dyrektor, nauczycielki

X/XI

IV/V

VI.  Współpraca z Biblioteką Miejską Wodzisławia Śląskiego

1. Systematyczne wypożyczanie pozycji książkowych.

2. Uczestnictwo w bieżących, cyklicznych spotkaniach czytelniczych. Gawędy, legendy o naszym mieście , spotkanie Mikołajkowe , Cała Polska Czyta dzieciom, itp.

3. Udział w organizowanych konkursach plastyczno- literackich.

 

Nauczycielki

Na bieżąco, w ciągu roku

VII. Współpraca z Inspektoratem Stacji Sanepidu w Wodzisławiu Śląskim

1. Uczestnictwo w realizacji Programu "Czyste powietrze wokół nas".

2. Konkurs plastyczny wspólnie z innymi placówkami przedszkolnymi

Nie pal – promujący zdrowy styl życia

3. Prezentacji realizacji programu.

 

Dyrektor, nauczycielki

W ciągu całego roku

 

IV

 

 

 

 

 

VI

 

     

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

ZADANIE

 

ŚRODKI REALIZACJI

 

TERMIN REALIZACJI

 1.Kreatywność-dbałośc o rozwój zainteresowań dzieci

 1.Rozwijanie kreatywności ,zdolności wyobrażania,wymyślania i produkowania czegoś nowego i orginalnego

-rozwijanie dyspozycji psychicznych-samodzielnoci,wytrwałości, umiejętności planowania ,dokonywania właściwych wyborów

-kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

-rozwijanie posługiwania się różnymi narzędziami i przyborami do ćwiczeń ruchowo-muzycznych

-gromadzenie doświadczeń prze wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik plastycznych

Cały rok

 2.Wspomaganie i ukieronkowywanie rozwoju dziecka w zakresie kreatywności słownej

-uwrażliwienie dzieci na piękno poezji,baśni ,teatru

-ćwiczenia pamięci ,myślenia, mowy,obserwacji

-rozbudzaniepoczucia przynależności do grupy społecznej

-rozwijanie osobowości,zmysłów,emocji,wyobraźni i uczuć

 

 

 

 2.Poszerzanie i pogłębianie wiedzy i zainteresowń dzieci z zakresu zabaw matematyczno-przyrodniczych

 1.Wyposażenie dzieci w umiejętności i wiadomości i sprawności z zakresu matematyki i przyrody potrzebne do rozwiązywania problemów

-wdrażanie do samodzielego,twórczego myślenia,poszukiwania różnych dróg dochodzenia do celu

-umożliwienie dziecku eksperymentowania i odkrywania i dociekania

-rozwijanie predyspozycji matematyczno-przyrodniczych poprzez zainteresowanie światem, jego różnorodnością i pięknem

-korzystanie z aktywnych metod pozwalających nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata

 

Cały rok

 2.Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci,rozwijanie zdolności do wysilku umyslowego i odporności emocjonalnej

-wykorzystanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej w praktyce

- konstruowanie gier ,opowiadań z fabułą ,tworzenie reguł, przygód w fomie premii i pułapek

-gry i zabawy planszowe,karciane, komputerowe,gry-ściganki(od staru do mety)

- konstruowanie gier i zabaw o rozwiniętym wątku matematycznym,doliczanie, odliczanie,stosowanie schematów graficznych,numerowanie

 

Cały rok

 #Promowanie zdrowego stylu życia

 1.Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia w rozmowach, literaturze, pogadankach

-spotkanie z dietetyczką

-pogadanka z  panią intendent-żywienie w przedszkolu

-realizacja projektu "Mali kucharze"

-spotkanie integracyjne "Dzień czerwonego jabłuszka"

spotkanie z przedstawicielami "Medhaus"

Cały rok

 

 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE

 

 

 1."TWÓRCZE  MALUCHY"-pojekt plastyczny

 2."MĄDRA GŁOWA"-projekt matematyczno-logiczny

 3."MALI KUCHARZE-projekt kulinarny

 4."NASZA OJCZYZNA"-projekt  z elementami regionalizmu

Procedura_dotyczaca_bezpieczenstwa_dzieci_podczas_ich_pobytu_w_przedszkolu.docx

 

photo

Niedziela 20.10.2019

liczba odwiedzin: 493462