• rok szkolny 2021 / 2022

    •  

          

     O programie "Dwujęzyczne Dzieci"

     Program Powszechnej Dwujęzyczności pomaga dzieciom stać się dwujęzycznymi w sposób naturalny, poprzez zabawy od najmłodszych lat. Promuje codzienne obcowanie z drugim językiem od urodzenia zarówno w domu, jak i placówce. Drugim językiem jest angielski.
     W tym zakresie kluczową sprawą jest współpraca z wyspecjalizowanym wydawcą – Yellow House English  zapewnia  twórcze i systemowe  rozwiązania, które są bardzo lubiane przez dzieci i jednocześnie pozwalają realizować cele Programu w wymiarze międzynarodowym.

     Więcej o programie: www.bilingualfuture.com/pl/

      

      

     Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

      

     skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

      

     Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany projekt zakłada pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach. 

      

     5 razy do roku nauczyciele skupiają się, na nauczaniu jednej wartości zgodnie z harmonogramem projektu. Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności Scenariusze oraz materiały są dostarczane do nauczycieli poprzez platformę projektową. Zadaniem nauczyciela prowadzącego jest zrealizowanie modułu przy użyciu dostarczonych przez nas materiałów oraz wypełnienie formularza ewaluacji po każdym module

      

     CZAS TRWANIA ZAPISÓW DO 4 EDYCJI: od 4 czerwca 2021 roku do 10 września 2021 roku

      

     CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 10 września 2021 roku do 20 czerwca 2022 roku

      

     CELE OGÓLNE PROJEKTU:

      

     • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
     • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
     • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
     • Integracja zespołu klasowego.
     • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
     • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
     • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

      

     CELE SZCZEGÓŁOWE:

      

     • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
     • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
     • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
     • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
     • Eliminowanie zachowań agresywnych.
     • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

      

     KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

      

     • Możliwość udziału w minimum 3 akcjach dodatkowych przy projekcie:

      

     Kartki z Iskierkami Emocji (edycja zimowa, edycja wiosenna)

      

     Przygoda Kolorowej Skarpety (marzec 2022)

      

     • Możliwość otrzymania bezpłatnych pomocy dydaktycznych, pojawiających się na fanpage projektu.
     • Realizowanie projektu jako innowacji pedagogicznej.

      

     KORZYŚCI Z UDZIAŁU DLA PLACÓWKI:

      

     • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.
     • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
     • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
     • Integracja, adaptacja, poprawa atmosfery po powrocie dzieci do szkoły (po okresie pandemii COVID-19)
     • Edukacja i prewencja emocjonalna.
     • Kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci, rozpoznawania swoich uczuć i innych.
     • Wielokierunkowy rozwój dzieci, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, empatii , przełamywanie barier.
     • Integracja środowiska szkolnego.
     • Zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
     • Ciekawa realizacja podstawy programowej i programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
     • Promocja szkoły w środowisku lokalnym i szerszym (projekt ma zasięg międzynarodowy).
     • Spadek zachowań agresywnych w grupach uczestniczących w projekcie.
     • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez organizację ciekawych przedsięwzięć, wspomagających rozwój ucznia.

      

     KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELA:

      

     • Lepsze poznanie możliwości uczniów oraz pozyskiwanie informacji na temat relacji między dziećmi.
     • Poczucie satysfakcji z dziecięcej aktywności.
     • Wzbogacenie doświadczenia pedagogicznego oraz warsztatu pracy.
     • Podwyższenie jakości własnej pracy.
     • Zapoznanie się z nowymi narzędziami pracy.
     • Satysfakcja z efektów realizacji projektu oraz jego wpływu na grupę.
     • Współpraca nauczycieli, możliwość nawiązania współpracy z innymi placówkami.
     • Możliwość udziału w dodatkowych certyfikowanych akcjach edukacyjnych.
     • Wzrost kompetencji organizatorskich.

     ​​​​​​​Więcej o projekcie:  https://emocja.org/