Przedszkole Publiczne nr 15 w Wodzisławiu Śląskim

 

Nawigacja

Statut PP15

Nowa podstrona

 

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Podstawy prawne do opracowania statutu:

 1. Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku (tekst jednolity: Dz. U.  z 2014r,   poz. 191 )

 

 1. Ustawa z dnia  7  września 1991  o systemie oświaty     ( Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572      z  późn. zm. ) i ustawa z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r, poz. 7)

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2004r. W sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232)                                                   

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 35 poz. 222).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.  poz. 977),

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 1 kwietnia 2010r. W sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół (Dz. U. z 2010r. Nr 57 poz. 361)

 

 1. Rozporządzenie MEN z 10 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013r. poz.560)

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r.  poz.532)

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz.1490).

 

 

                                      POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                          § 1

 

 1. Nazwa i adres przedszkola brzmi :      Przedszkole Publiczne Nr 15

 

2.  Siedziba przedszkola                    :      44-286 Wodzisław Śląski

                                                                   ul. Przemysława 20

 

 1. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Przedszkola lub Rady Pedagogicznej .

 

 1. Organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski .

     5.  Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty.

      6.  Ustalona nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu na  pieczęciach:                                                                                                  

 

Przedszkole Publiczne Nr 15

44-286Wodzisław Śl

.ul. Przemysława 20

tel. 32 456 44 21

NIP 647-21-27-225

 

Regon 271510774

 

 1. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy .

 

 1. Na tablicy urzędowej używa się nazwy: Publiczne Przedszkole Nr15

                                                                       w Wodzisławiu Śląskim

 

 1. Przedszkole działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tekst jednolity          Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  2. niniejszego statutu

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez:
  1. Miasto Wodzisław Śląski
  2. Rodziców w formie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu

 

 1. Przedszkole ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, organizowania imprez dochodowych, pozyskiwania osób i instytucji, które swoją pomocą finansową                                      i materialną wzbogacają placówkę przedszkolną.

 

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

 

 1. Przedszkole  realizuje  cele  i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.                       

 

 1.  Celem wychowania przedszkolnego jest:

 

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowania czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach w dalszej edukacji
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów  i porażek
 4. Rozwijania u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne                                                       w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                             o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną
 7. Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
 8. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym                                                     i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 9. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 10. Kształtowanie u dzieci przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej,                             i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
 11. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich  ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 

 1. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola .

 

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,  etnicznej,

            językowej i religijnej.

 

 1. Przedszkole na  życzenie  rodziców   umożliwia  dzieciom  naukę   religii  w ramach zajęć przedszkolnych,  na podstawie deklaracji  rodziców.

     Dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na uczestnictwo w zajęciach religii, mają zapewnioną   

     opiekę wychowawczą.  

 

 1. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza  prowadzona jest zgodnie  z podstawą programową      i dopuszczonymi przez dyrektora programami  wybranych z zestawu programów przez członków Rady Pedagogicznej. Program Wychowania Przedszkolnego opiniuje Rada Rodziców. Zajęcia dodatkowe organizuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

 

 1. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.                                                

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w  czasie  zajęć w  przedszkolu  oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka   z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

 

a) za bezpieczeństwodzieciprzebywającychwprzedszkoluorazwtrakcie zajęć poza terenem przedszkola odpowiadają nauczyciele, którym powierzono opiekę nad grupą.

 

b) w czasie  zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole typu: języki obce, rytmika lub inne, opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia oraz nauczyciel przedszkola.

 

c) grupa dzieci wychodząca poza teren przedszkola musi mieć co najmniej dwóch opiekunów.

 

      9.   Dziecko  powinno  być  przyprowadzane  i  odbierane   z   przedszkola  przez rodziców (opiekunów)

            lub    upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

 

 1. upoważnienie powinno zawierać  dane osoby odbierającej- imię nazwisko, numer i serię dowodu osobistego złożone na piśmie (w przypadku upoważnienia na cały rok szkolny) lub telefonicznie           ( przypadku sytuacji nagłej)  u dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy.
 2. osoba odbierająca nie może być pod wpływem alkoholu. 

 

      10. W drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby przyprowadzające 

          i odprowadzające.                           

 

11.Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić kto odebrał dziecko, osobiście lub za pośrednictwem innych osób

      (pracowników, dyżurnych).

             

 1. W przypadku  nieodebrania  dziecka  z   przedszkola w   godzinach   jego   pracy   nauczyciel   zobowiązany   jest   do przebywania na placówce  do chwili odebrania dziecka z przedszkola.             W szczególnym przypadkach, może nastąpić wszczęcie procedury prawnej oraz poinformowany zostanie najbliższy Komisariat Policji.

 

 1. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie  z przepisami

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

 •  

 

 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana w przedszkolu  polega na rozpoznawaniu             i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

 

a) z niepełnosprawności;

b) z niedostosowania społecznego;

      c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

      d) ze szczególnych uzdolnień;

      e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f) z zaburzeń komunikacji językowej;

g) z choroby przewlekłej;

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 i) z niepowodzeń edukacyjnych;

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem       spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom wychowankom                                 i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci

 

 16. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

17.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

 

18. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący  w przedszkolu,  zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni  zwani dalej „specjalistami”.

 

19. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 

a) rodzicami wychowanków;

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;

c) placówkami doskonalenia nauczycieli;

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

20. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana            z inicjatywy:

 

a) rodziców dziecka

b) dyrektora przedszkola

c) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia            z dzieckiem

d) poradni specjalistycznych

e) asystenta edukacji romskiej;

f) pomocy nauczyciela;

g) pracownika socjalnego;

h) asystenta rodziny;

i) kuratora sądowego.21. W przedszkolu  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  z dzieckiem oraz w formie:

 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia;

b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

c) porad i konsultacji.

 

22. Nauczyciele i wychowawcy grup w przedszkolu, rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów           w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

 

23. Nauczyciele i wychowawcy w przedszkolu, prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą               i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

 

24. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela lub dyrektora przedszkola na podstawie orzeczenia             o potrzebie kształcenia specjalnego , że konieczne jest objęcie wychowanka  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych,  dyrektor  placówki powołuje zespół składający się z nauczycieli    i specjalistów, który planuje i koordynuje oraz ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin,   w którym poszczególne formy będą realizowane.13. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz o ustalonych formach i okresie udzielania pomocy  informuje się rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka przedszkola.14 .Przedszkole udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 3

 

 1.Organami  przedszkola są : .Dyrektor przedszkola, Rada Pedagogiczna, .Rada Rodziców.

 2.Kompetencje   Dyrektora  Przedszkola :

 

a)kieruje bieżącą działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, ponosi  pełną  odpowiedzialność  za bhp w placówce,

b)jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli   i pracowników administracji i obsługi,

c)sprawuje nadzór pedagogiczny,

d) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza optymalne warunki do ich rozwoju,

 1. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę

f)na każdy rok szkolny opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

g)gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy  oraz prowadzi awans zawodowy nauczycieli, organizuje komisje na nauczyciela kontraktowego,

h)przygotowuje arkusz organizacji przedszkola a po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu ,

i)przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały  rady  rodziców, podjęte     w ramach ich kompetencji oraz wstrzymuje uchwały niezgodne z przepisami prawa.

j)dysponuje środkami finansowymi   przedszkola i ponosi   odpowiedzialność  za ich prawidłowe wykorzystanie.

k)sporządza plan finansowy placówki,

l) kieruje  polityką  kadrową   przedszkola, zatrudnia  i   zwalnia    nauczycieli  i innych pracowników

m)administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie                                                  z obowiązującym regulaminem,

n)koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewniając  im  swobodne  działanie zgodnie         z prawem oraz wymianę informacji między nimi ,

o) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

p) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

q) dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej                                       w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,

r)decyduje w sprawach przyznawania nagród   oraz   wymierzania  kar  porządkowych dla nauczycieli i innych pracowników

s) dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną
 i rodzicami,

t)Przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą:

zakres wykonania planu, wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,  a w szczególności:  wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych dzieci, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających  z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad dziećmi, podjęte działania wynikające  z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz    z informacją o ich skutkach.

 1. w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel wyznaczony na podstawie zarządzenia  Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w celu bieżącego kierowania placówką,
 2. uczestniczenie w pracach komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się stopień nauczyciela mianowanego    i dyplomowanego
 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej :

Jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki,   wychowania i kształcenia.

a)W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w placówce.

b)Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

c)Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

 

d)W zebraniach  rady pedagogicznej  mogą brać udział z głosem doradczym,  osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,      w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

 

e)Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych   w miarę bieżących potrzeb.

 

f)Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  z inicjatywy dyrektora placówki, rady placówki lub organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 rady pedagogicznej

 

g)Termin posiedzenia rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem

 

h)Uchwały rady podejmowane są zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

i) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

* zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

*podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców

*ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

*podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

* zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

*podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców

*ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

* podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków

j)Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :

* organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

*projekt planu finansowego placówki

*wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień 

*propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielkom stałych prac i  zajęć    w  ramach  wynagrodzenia   zasadniczego   oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć dydaktycznych, wychowawczych    i opiekuńczych.

 

k)Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia..

 

l)Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora.

 

m)Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

n)Zebrania są protokołowane w formie elektronicznej, a nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro  osobiste. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko  rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 

4.Kompetencje  Rady Rodziców:

a)Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola..

 

b)W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł których zasady wydatkowania określa regulamin rady rodziców

 

c)Wyboru członków rady rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców.

 

d)W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków

 

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

e)Może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.'

 

f)Zebrania rady są protokołowane.

 

g)W posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor placówki oraz inne zaproszone osoby.

h)Rada rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

 

i)Do kompetencji rady rodziców należy: opiniowanie  w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego, rocznego planu pracy, programów wychowania przedszkolnego w oparciu o które  realizowany będzie proces dydaktyczno – wychowawczy.

 

4. Organy  przedszkola winny ze  sobą  współpracować w taki sposób,  by  każdy miał możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swych   kompetencji  określonych  w  przepisach  prawa  i zawartych w Statucie przedszkola oraz zapewniał bieżącą wymianę informacji o planowanych działaniach i decyzjach.

 

 5. Spory między organami przedszkola dotyczące spraw pedagogicznych  rozstrzyga dyrektor     w ramach swych kompetencji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia organ prowadzący. W innych przypadkach stosuje się przepisy prawa zawarte  w Kodeksie Pracy i Kodeksie Prawa Administracyjnego.

 

6. Decyzja ostateczna należy do dyrektora.

 

7. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w oparciu   o opracowaną procedurę.

 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 4

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci tego samego wieku oraz oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku

 

 1. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki          i realizacji zadań programowych

 

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

        

 

§ 5

 

1.W przedszkolu mogą być 4 oddziały zbliżone wiekowo.

 

2.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 

 1. cztery sale zajęć dla poszczególnych oddziałów
 2. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze
 3. kuchnię wraz z zapleczem
 4. szatnię dla dzieci
 5. pomieszczania sanitarne
 6. ogród przedszkolny

 

3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak  najdłuższy pobyt dzieci    w ogrodzie.

 

 1. Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację   i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań     i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

 

 1.   Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne ( nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą- z poszczególnymi nauczycielami,  a zakładem kształcenia nauczycieli.

 

§ 6

 

 

1.Praca opiekuńczo -wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu  o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programów wychowania przedszkolnego

          

2.Nauczyciele oraz osoby  prowadzące zajęcia dodatkowe mogą wybrać odpowiedni program wychowania przedszkolnego spośród programów istniejących na rynku wydawniczym, albo opracować własny program, samodzielnie lub  z wykorzystaniem w/w programów .

 

3.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut

 

4.W przedszkolu są prowadzone bezpłatne  zajęcia dodatkowe.

 

5.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i powinien wynosić :

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut
 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut

 

 1. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci przedszkolu organizuje się nieodpłatnie zajęcia religii.

 

 1. Sposób dokumentowania dodatkowych zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

8.Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

 

 1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczycielki).

 

 1.   co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych ¼ czasu) dzieci spędzają        w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.)

 

 1.  najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

 

            4 )    pozostały czas- 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w puli czasu     mieszczą się jednak czynności samoobsługowe, organizacyjne i inne).

                                                                                                                                 

§ 7

 

1.Przedszkole może być jedno oddziałowe lub wielo oddziałowe

 

2.Ilość oddziałów uzależniona jest od liczby zgłoszonych dzieci do przedszkola  i warunków lokalowych

 

 

                                                               

§ 8

 

1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym  roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki,  najpóźniej do            30 kwietnia.

    

2.Arkusz  organizacji  pracy  przedszkola   zatwierdza   organ    prowadzący.  

 

3.W arkuszu organizacji  pracy przedszkola określa się w szczególności:

     a) czas pracy poszczególnych oddziałów,

     b) liczbę pracowników łącznie z  liczbą stanowisk  kierowniczych,

     c)  ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący  przedszkole

 

§ 9

 

 1.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora                                 w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców oraz jest dostosowany do założeń programowych

 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb            i zainteresowań dzieci.         W ramowym rozkładzie dnia dla 3-4 latków uwzględnia się czas na odpoczynek – leżakowanie w godzinach   od 12.00 do 14.00

 

§ 10

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest w każdym roku szkolnym przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 

3. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6,00 do 16,00 w dniach od poniedziałku do piątku.

 

4. Pora nocna obejmuje czas od godziny 21,00 do 5,00 rano.

 

5. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 16,00. W przypadku nie odebrania dzieckaz przedszkola w godzinach jego pracy po godzinie 20 powiadamia dzielnicowego.

 

6. Czas przeznaczony na realizację bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie od 8,00 do 13,00 określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 

7. W porozumieniu z rodzicami można ograniczyć liczbę oddziałów w okresie ferii zimowych, wiosennych oraz dni wolnych od pracy odpowiednio do zmniejszonej liczby wychowanków

 

8. Dzieci   w  przedszkolu  korzystają  z  wyżywienia  za  które Rodzice ponoszą opłatę pokrywającą koszty surowca zgodnie z zarządzeniem dyrektora przedszkola w którym to określona jest  wysokość opłat za wpłacana  na konto przedszkola.

 

9.Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego na podstawie umów zawartych z rodzicami.

 

10. Wychowankowie przedszkola korzystają z 3 posiłków dziennie. Istnieje możliwość korzystania   z 1 posiłku przy pobycie do 5 godzin oraz 2 posiłków przy pobycie dziecka do 7 godzin dziennie.

 

11. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.

 

12.Opłaty za przedszkole za dany miesiąc winny być uiszczane zgodnie z podpisana umową      

 

13.Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia w przedszkolu uiszczając odpowiednią opłatę zgodną z zarządzeniem dyrektora uwzględniającą koszt produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków, oraz marży wyliczonej na podstawie: wynagrodzeń pracowników kuchni i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. .

 

14.Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dzieci czystych      i zdrowych.

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 11

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Liczba pracowników uzależniona jest od stopnia organizacji placówki

 

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy

 

 1. Każdemu pracownikowi pracodawca określa zakres obowiązków. Szczegółowy zakres zadań dyrektora określa § 3 ust.1, a nauczycieli § 14

 

 1. Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w aktach osobowych pracowników                                 a organizację i porządek pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników szczegółowo ustala regulamin pracy.

 

 1. Cały personel zatrudniony w przedszkolu jest odpowiedzialny za życie, zdrowie                                        i bezpieczeństwo dzieci.

 

 

 

6. Do obowiązków intendenta należy :

 

 1. zaopatrywanie przedszkola w żywność i inne towary
 2. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom                          i personelowi
 3. sporządzanie jadłospisów
 4. uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i w razie potrzeby-            w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 5. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie zobowiązującymi przepisami
 6. comiesięczne informowanie Rodziców o wysokości opłat za przedszkole
 7. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola

 

7. Do obowiązków kucharki należy:

 

 1. Przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki
 2. przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych                             i dbać racjonalne ich zużycie
 3. prowadzić magazyn podręczny
 4. utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny
 5. brać udział w ustalaniu jadłospisu
 6. pobierać i przechowywać zgodnie z zarządzeniami stacji sanitarno-epidemiologicznej próbki pokarmowe
 7. podnosić wiedzę z zakresu żywienia dzieci w przedszkolu
 8. wykonywać inne czynności  zlecone przez dyrektora przedszkola a wynikające                                   z organizacji pracy na placówce

 

8. Do obowiązków pomocy kuchennej należy :

 

 1. pomagać kucharce w przygotowaniu posiłków
 2. utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt kuchenny i naczynia kuchenne
 3. załatwianie zleconych czynności związanych z zakupami towarów
 4. wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola,                                                          a wynikające z organizacji pracy na placówce

 

9 . Do obowiązków pomocy wychowawczej należy :

 

 1. spełniać czynności opiekuńcze obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia
 2. utrzymywać czystość w powierzonych pomieszczeniach
 3.  wykonywać inne czynności  zlecone przez dyrektora przedszkola,                                                  a wynikające z organizacji pracy na placówce

 

10. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy :

 

 1. utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia
 2. rozdawanie posiłków dzieciom  w estetycznej białej bluzce
 3. składanie i rozkładanie leżaków
 4. systematyczne mycie i podlewanie kwiatów, mycie okien, pranie ręczników, poście  i firan
 5. pomaganie nauczycielowi w opiece nad dziećmi zwłaszcza podczas spacerów i wycieczek oraz zajęć w ogrodzie przedszkolnym
 6. wykonywać inne czynności  zlecone przez dyrektora przedszkola a wynikające z organizacji pracy na placówce

 

11. Do obowiązków konserwatora należy :

 

 1. transportowanie artykułów żywnościowych i innych artykułów zgodnie  z poleceniem dyrektora lub intendenta
 2. dbanie o stan urządzeń technicznych i sprzętu w przedszkolu, dokonywać bieżących napraw
 3. utrzymywanie czystości i porządku w obejściu przedszkola zgodni z wymogami higieny                      i bezpieczeństwa (odśnieżanie, posypywanie schodów   i chodnika do przedszkola piaskiem, zamiatanie obejścia przedszkola itp.)
 4. utrzymywanie w czystości piwnic
 5. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikające                           z organizacji pracy placówki

 

 

§ 12

 

 

1.Dyrektor przedszkola w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora. Szczegółowy zakres pracy wicedyrektora ustala dyrektor przedszkola

                                         

   § 13

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli  zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. Dla zapewnienia ciągłości  i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele ) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

       § 14

 

1.  Nauczyciel odpowiada  przede  wszystkim  za  życie,   zdrowie  i    bezpieczeństwo

     powierzonych mu wychowanków, powinien w  szczególności powinien :

 

 1. Do spacerów i wycieczek zabierać woźną oddziałową
 2. Nie pozostawiać grupy dzieci bez opieki przez wychodzenie z sali lub innego miejsca zabawy
 3. Przestrzegać aby dzieci nie wchodziły do pomieszczeń przeznaczonych dla personelu
 4. Kontrolować stan sprzętu, urządzeń gimnastycznych, wyposażenia w sali, natychmiast usuwać wszelkie dostrzeżone braki w miejscu, w którym przebywają dzieci  i powiadomi o zauważonych usterkach konserwatora lub dyrektora.

 

 1. Nauczyciel tworzy warunki  wspomagające  rozwój   dzieci  i  ich  zdolności   oraz zainteresowania, dąży do pobudzenia   procesów   rozwojowych,   do     optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy

 

 1. Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej  rzeczywistości  społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń

 

 1. W pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciel współpracuje  z  psychologiem, logopedą i innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów

 

 1. Nauczyciel codziennie przygotowuje się do pracy z dziećmi, organizuje swój warsztat pracy poprzez dbanie o czystość, estetyczny wygląd i funkcjonalność sali zabaw oraz odpowiedni dobór zabawek i pomocy naukowych do realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-opiekuńczo–dydaktyczną                                                                w powierzonym oddziale, opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego zgodnie          z obowiązującą podstawą programową     i dopuszczonymi przez dyrektora programami Wychowania          w Przedszkolu. Odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

 

 1. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole   ( diagnoza przedszkolna)  z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci 6 i 5-letnich, których rodzice decydują się na posłanie ich do szkoły w wieku 6 lat).

 

 1. Nauczyciel prowadzi dokumentacje swojej pracy
  1.  Z wyprzedzeniem opracowuje plan pracy zgodnie z założonym podziałem na bloki  tematyczne
  2. Dziennie wpisuje się w dzienniku zajęć
  3. Prowadzi obserwacje na piśmie ( zeszyty, kwestionariusze, arkusze, wywiady )
  4. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentuje obserwacje pedagogiczne 2 razy w roku w miesiącach :wrzesień-październik oraz maj-czerwiec, a także przechowuje dokumenty związane z obserwacją i przebiegiem pracy indywidualnej z dzieckiem do końca roku kalendarzowego.

 

 1. Nauczyciel ma prawo  w swojej pracy  z  pomocy  merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

     

 10) Zgodnie z  zasadą  indywidualizacji  pracy  podmiotowego   podejścia  do  dziecka, nauczyciel otacza  indywidualną opieką każdego z wychowanków         i dostosowuje formy i metody pracy do jego możliwości

 

11) Nauczyciele zobowiązani są do reagowania w sytuacjach, gdy podejrzewają, że coś nieprawidłowego dzieje się w domach ich wychowanków.

 

12)Nauczyciel i rodzice powinni współdziałać  ze   sobą    w   sprawach   wychowania i kształcenia dzieci. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do :

 

 1. znajomości zadań wynikających z planu rocznego pracy przedszkola i planów miesięcznych danym oddziale
 2. uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania        i rozwoju
 3. wyrażania i przekazywania dyrektorowi i nauczycielom uwag na temat funkcjonowania przedszkola

 

 

13)  W celu zapewnienia prawidłowej  realizacji   zadań   wychowania  przedszkolnego nauczyciele   współdziałają z rodzicami przez :

 

a)organizowanie zajęć otwartych     

 

b)organizowanie spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze       w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku

 

c)włączenie rodziców do tworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieciom oraz podnoszenia poziomu pracy placówki ( festyny, kiermasze, zabawy itp. ).

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 15

 

1.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat

 

2.  Dziecko 6-letnie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

3.  Dziecko 5-letnie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

4. Dyrektor może wyrazić zgodę na  uczęszczanie  do  przedszkola  dziecka, które

ukończyło 2,5  roku życia :

 1. umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
 2. dziecko w zakresie czynności samoobsługowych jest samodzielne

 

5.  W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego  do  przedszkola  może  uczęszczać dziecko,  nie dłużej      niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat

 

6. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci wymagające specjalnej opieki zdrowotnej, za zgodą dyrektora     i nauczyciela. Rodzic dziecka wymagającego specjalnej opieki zdrowotnej zobowiązani są do udzielenia pisemnego potwierdzenia o konieczności podawania leku.

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu zobowiązani są :             

 1. dopełnienia czynności  związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
 2.   zapewnienia regularnego uczęszczanie dziecka na zajęcia,
 3. informowania, w terminie do dnia 30 września szkoły podstawowej,     w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku za granicą lub  przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

8. Niespełnianie obowiązku o którym mowa w  § 15 pkt 2,3, należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

 

9.Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w § 15 pkt. 2,3  podlega egzekucji  w trybie przepisów   o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

10. Rodzice dziecka podlegają obowiązkowi, o którym mowa w § 15, upkt.7   zobowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

11.  Rekrutacja dzieci do przedszkola:

 

1) Przedszkole przyjmuje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

2) Zasady i harmonogram zapisów dzieci do przedszkola , dla których Miasto  Wodzisław
Śląski jest organem prowadzącym  umieszczone są na stronie  Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

3) W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

-  dzieci 3-4-letnie

- dzieci 5-letnie (obowiązek szkolny)

- dzieci 6 letnie (obowiązek szkolny),

-  w szczególnych przypadkach dzieci 2,5 letnie,

 

4) Rekrutacja do przedszkola odbywa się tylko na wolne miejsca, dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym           w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (zgodnie z harmonogramem.).

    5) Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców kandydata.

    6) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe:

     a)    wielodzietność rodziny kandydata

b)    niepełnosprawność kandydata;

c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

7)   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria  tzw.  samorządowe, ustalone przez organ prowadzący, który  określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

8)  Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola składa się do dyrektora przedszkola. 

9) Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

10) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

    

11) Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu    w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

 

12) Komisja rekrutacyjna:

a)  przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia
i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

     b)  podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola.

 

    13)   Postępowanie odwoławcze. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

a)  wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 

b)  wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej     w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

    

     c)  na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

14)  Przyjmowanie dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego odbywa się za zgodą dyrektora w przypadku zwolnienia miejsca.

 

12.Przedszkole        zapewnia    wychowankom   właściwie    zorganizowany    proces    opiekuńczo - edukacyjny uwzględniający prawo do :

 

 1. akceptacji dziecka jakim jest
 2. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
 3. zaspokajania potrzeb dziecka
 4. organizowania życia społecznego
 5. doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa )

 

12. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor może skreślić dziecko  z listy  wychowanków gdy :

    

a)   Dziecko nie uczęszcza do przedszkola powyżej jednego miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności

 

b)Rodzice bez podania przyczyny systematycznie  zalegają z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu.   W przypadku dziecka 6-letniego można podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie     w ramach realizacji podstawy programowej lub przeniesieniu wychowanka do innego oddziału działającego na terenie gminy, realizującego tylko podstawę wychowania przedszkolnego.

 

c)Ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcie terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszystkie możliwości tej sytuacji.

                                                    

RODZIC

§ 16

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

      a) przestrzeganie niniejszego statutu

 

b) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

 

c)przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub inną upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

 

d)terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 

e)informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu

 

)niezwłocznie informowanie o zatruciach pokarmowych i innych chorobach zakaźnych

 

g)zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka 6 i 5- letniego podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

 

h)zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce

 

i)wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej

 

j)inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola

 

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

3. Rodzice mają prawo:

 1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

 1.  uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać

 

 1. uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli  w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

 

 1. wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków   z obserwacji pracy przedszkola

 

                  

                                          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, dzieci i pracowników administracji i obsługi.

 

2. Przedszkole prowadzi dokumentację pedagogiczną, którą stanowią:

 

a) dzienniki zajęć poszczególnych grup

 

b) arkusze obserwacji dziecka

 

c) plan współpracy z rodzicami

 

d) protokoły rad pedagogicznych

 

3. Przedszkole  prowadzi  i  przechowuje  dokumentację  zgodnie  z   odrębnymi  przepisami

 

4. Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy

 

5. Zmiany do niniejszego statutu mogą być nanoszone w formie jego nowelizacji                      w przypadku ukazywania się aktów prawnych, których postanowienia muszą być ujęte w statucie. Dotyczą nazwy i typu placówki, celów i zadań przedszkola, organu prowadzącego, organów przedszkola i ich kompetencji, organizacji przedszkola, zakresu zadań nauczycieli oraz innych pracowników, zasad rekrutacji dzieci i  ich praw i obowiązków

   

6.Po ogłoszeniu nowelizacji traci ważność  statut z 31.08.2012 r.

 

7.Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną  Przedszkola Publicznego Nr 15                                       

 

w Wodzisławiu Śląskim Uchwałą nr  3 .2013-2014 w dniu28.08.2014 r

 

 

Dyrektor ; Urszula Kostuń                                nauczyciele : Ewa Muszkiet

                                                                                                Agata Bukała

                                                                                                Renata Lewandowska

                                                                                                Mirela Kűhn

                                                                                                Urszula Majdak

                                                                                                Elżbieta Ostrowska